Kody błędów w systemach do cięcia plazmowego na przykładzie Powermax 85

Wraz z eksploatacją systemów do cięcia plazmowego mogą pojawić się problemy, które powodują przerwanie pracy urządzenia, a tym samym wstrzymanie produkcji. Przyczynami takich awarii mogą być zużycie części eksploatacyjnych palnika, usterki lub niewłaściwe użytkowanie. Systemy plazmowe takie jak Powermax 85 wyposażone są w układ informowania o sytuacjach, w których urządzenie funkcjonuje nieprawidłowo. W urządzeniach firmy Hypertherm, służą do tego kody błędów, wyświetlane podczas pracy urządzenia. Każdy z tych kodów sygnalizuje inny błąd w pracy urządzenia. Kody błędów prezentowane są na wyświetlaczu.

Kody błędów

Kody błędów można podzielić na grupy, które oznaczone są różnymi symbolami. Symbol  oznacza ostrzeżenia, które nie przerywają działania systemu, a wszystkie pozostałe błędy przerywają działanie układu. Symbol  przedstawia problemy związane z gazem, symbol  – problemy związane z prądem bądź łukiem w palniku, symbol  – problemy z głowicą palnika, symbol  – niestandardowe zmiany temperatury, symbol  – błąd napięcia wejściowego, symbol  – problemy komunikacyjne. Sprzętowa awaria systemu przedstawiona jest za pomocą symbolu . Poniżej przedstawiamy tabelę błędów wraz z odpowiednimi kodami.

Kod błędu Opis Kontrolka LED zasilania Kontrolka LED błędu Ikona błędu Rozwiązania
0-12 Niskie ciśnienie wejściowe gazu: ostrzeżenie (działanie
systemu jest kontynuowane)
Wł. Wył. Niskie ciśnienie wejściowe gazu: ostrzeżenie (działanie systemu jest kontynuowane) Wyreguluj ciśnienie wejściowe gazu zgodnie z potrzebami.
0-13 Niestabilne wejściowe napięcie prądu zmiennego: ostrzeżenie (działanie systemu jest kontynuowane) Miga (3Hz) Wył. Niestabilne wejściowe napięcie prądu zmiennego: ostrzeżenie (działanie systemu jest kontynuowane) Rozwiąż problem ze źródłem zasilania.
0-19 Zabezpieczenie sprzętowe płyty zasilania. Wykryto jeden lub wiele błędów (lub zakłóceń) sprzętowych płyty zasilania. Wł. Wł. Zabezpieczenie sprzętowe płyty zasilania. Wykryto jeden lub wiele błędów (lub zakłóceń) sprzętowych płyty zasilania. Inwertor wyłącza się i nie włącza przez kilka sekund. Jeśli błąd jest spowodowany zakłóceniami elektrycznymi, zostanie usunięty w kilka sekund i nastąpi wznowienie normalnej pracy maszyny. Jeśli błąd się powtarza, na ekranie operatora jest wyświetlany kod błędu 0-99. W celu zidentyfikowania głównego błędu personel serwisowy może uzyskać dostęp do dziennika błędów na ekranie serwisowym.
0-20 Niskie ciśnienie gazu Wł. Wł. Niskie ciśnienie gazu Sprawdź zasilanie gazem wejściowym. Wyreguluj ciśnienie gazu w dopuszczalnym zakresie, korzystając z trybu ręcznego.
0-21 Utrata przepływu maksymalnego podczas cięcia Wł. Wł. Utrata przepływu maksymalnego podczas cięcia Przywróć ciśnienie wejściowe gazu i ponownie włącz zasilacz. Sprawdź przewód palnika pod względem przecieków i zagięć.
0-22 Brak zasilania gazem Wł. Wł. Podłącz źródło gazu i ponownie włącz zasilacz.
0-30 Zablokowanie materiałów eksploatacyjnych palnika. Oznacza to sytuację zablokowania palnika w położeniu „otwartym” lub „zamkniętym”. Wł. Wył. Zablokowanie materiałów eksploatacyjnych palnika. Oznacza to sytuację zablokowania palnika w położeniu „otwartym” lub „zamkniętym”. Jeśli materiały eksploatacyjne są luźne lub usuwane, gdy zasilacz, jest włączony, wyłącz zasilacz, napraw problem, a następnie włącz zasilacz w celu usunięcia błędu. Jeśli materiały eksploatacyjne są prawidłowo zainstalowane, prawdopodobnie jest uszkodzony palnik. Skontaktuj się z dystrybutorem firmy Hypertherm lub z autoryzowanym serwisem firmy Hypertherm.
0-40 Zbyt duża/mała temperatura Wł. Wł. Zbyt duża/mała temperatura Pozostaw zasilacz włączony, aby umożliwić obniżenie temperatury przez wentylator. Jeśli temperatura we wnętrzu zasilacza jest bliska -30 C, przestaw go w cieplejsze miejsce.
0-50 Zdjęta nasadka Wł. Wł. Zdjęta nasadka Wyłącz zasilacz. Upewnij się, że materiały eksploatacyjne są zamontowane, a następnie ponownie włącz zasilacz. Jeśli materiały eksploatacyjne są prawidłowo zainstalowane, prawdopodobnie palnik jest uszkodzony. Skontaktuj się z dystrybutorem firmy Hypertherm lub z autoryzowanym serwisem firmy Hypertherm.
0-51 Sygnał włączenia/aktywacji włączony podczas rozruchu. Ta sytuacja oznacza, że zasilacz odbiera sygnał włączenia. Jest ona czasami nazywana „zablokowanym włączeniem”. Wł. Wł. Sygnał włączenia/aktywacji włączony podczas rozruchu. Ta sytuacja oznacza, że zasilacz odbiera sygnał włączenia. Jest ona czasami nazywana „zablokowanym włączeniem”. Jeśli zasilacz jest włączany, gdy spust palnika jest naciśnięty, następuje dezaktywacja systemu. Zwolnij spust i ponownie aktywuj włącznik zasilania.
0-52 Niepodłączony palnik Wł. Wł. Podłącz przewód palnika do gniazdka FastConnect z przodu zasilacza, a następnie ponownie aktywuj włącznik zasilania.
0-60 Błąd napięcia wejścia prądu zmiennego Wł. Wł. Utrata fazy: sprawdź wszystkie fazy wejściowe i bezpieczniki. Zbyt duże napięcie: sprawdź linię, zmniejsz napięcie. Zbyt małe napięcie: sprawdź linię, zwiększ napięcie.
0-61 Niestabilne wejściowe napięcie prądu zmiennego: wyłączenie Wł. Wł. Natężenie prądu wejściowego jest niestabilne. Wyłącz zasilanie i rozwiąż problem z linią zasilającą przed kontynuacją pracy.
0-98 Wewnętrzny błąd komunikacji Wł. Wł. Wyłącz zasilanie, odczekaj 20 sekund, włącz zasilanie. Odpowiednio przeszkolony technik serwisowy musi otworzyć obudowę zasilacza i sprawdzić kabel wstążkowy (równoległy) między płytą sterującą a płytą cyfrowego procesora sygnałowego (DSP).
0-99 Sprzętowa usterka systemu — wymagany serwis. Informuje o poważnym błędzie systemu. Wł. Wł. System należy oddaj do naprawy odpowiednio przeszkolonemu technikowi serwisowemu. Skontaktuj się z dystrybutorem lub z autoryzowanym serwisem firmy Hypertherm.

Poza wyświetlaniem kodu, błędy sygnalizowane są także przy pomocy diod LED. Dioda sygnalizująca prawidłowe zasilanie powinna być zaświecona w przypadku każdego z błędów. Jeśli dodatkowo zaświeci się dioda błędu, oznacza to, że urządzenie przerwało swoją pracę. Kody błędów wyświetlane są w postaci liczbowej, bez znaku „-”.

Podstawowa eliminacja błędów

W przedstawionej tabeli poza opisem samych błędów, zawarto najbardziej standardowe przyczyny tych błędów oraz czynności, które użytkownik może wykonać samodzielnie bez konieczności kontaktu z serwisem. Jeżeli żadne z proponowanych rozwiązań nie powoduje eliminacji błędów, należy skontaktować się ze STIGO.

Dodatkowe działania operatora

Niektóre z pozostałych nieopisanych w tabeli lub niemożliwych do wyświetlania problemów, również może rozwiązać użytkownik. Przykładem widocznym takiej sytuacji jest brak zasilania– włącznik ustawiony jest na „I”, ale dioda zasilająca nie świeci się. W tym przypadku operator może sprawdzić:

 • czy kabel zasilający jest podłączony do gniazda

 • czy główny włącznik zasilania jest zaktywowany

 • czy napięcie zasilania nie jest zbyt niskie (>15% poniżej napięcia znamionowego)

 • czy nie został aktywowany bezpiecznik

Kolejną awarią, prostą do zidentyfikowania przez operatora jest brak transferu łuku na element obrabiany. Najczęstszymi przyczynami takiej sytuacji są zabrudzenie obszaru styku zacisku roboczego z elementem obrabianym, uszkodzenie zacisku roboczego lub ustawienie zbyt wysokiej wysokości przebijania.

Ponadto łuk może nie utrzymywać zapłonu po zwolnieniu przycisku palnika. W tym przypadku należy sprawdzić:

 • czy materiały eksploatacyjne nie są zużyte lub uszkodzone i ewentualnie je wymienić

 • czy wkładka filtru gazowego nie jest zanieczyszczona

 • czy ciśnienie gazu jest prawidłowe (zalecane stabilne ciśnienie powinno zawierać się w granicach 7-8 bar)

Łuk może mieć także zbyt dużą średnicę lub zachowywać się niestabilnie. Przyczynami takiej sytuacji mogą być zanieczyszczenie wkładki filtru gazowego lub wilgotność w przewodach do przesyłania gazu. Obydwa powody wiążą się z koniecznością ingerencji w układ filtracji gazu. Operator może zaobserwować również słabą jakość cięcia, która może wynikać z wielu powodów. W tej sytuacji użytkownik powinien:

 • upewnić się, że palnik jest prawidłowo obsługiwany (prawidłowe parametry i sposób użycia palnika znajduje się w Podręczniku Operatora, w rozdziale 4 Obsługa, oraz w tabelach technologicznych)

 • sprawdzić stan części eksploatacyjnych, jeśli są zużyte, należy je wymienić

 • sprawdzić, czy materiały eksploatacyjne są dostosowane do prowadzonego procesu – szczególnie pod względem prądu

 • zapewnić odpowiednie ciśnienie i jakość powietrza

 • sprawdzić, czy przełącznik trybu cięcia jest ustawiony w odpowiedniej pozycji, w zależności od trybu pracy – do cięcia siatek, do cięcia i przebijania metalu (ustawienie standardowe) lub do żłobienia materiału (powoduje to słabą jakość w przypadku cięcia)

Wszystkie opisane problemy z urządzeniami są sytuacjami standardowymi i mogą być w prosty sposób usunięte przez operatora. Warto jednak pamiętać, że nie należy rozwiązywać ich natychmiast, aby uniknąć zwiększenia uszkodzenia. W przypadku gdy nie czujemy się kompetentni do wykonania jakiejś czynności, sugerujemy kontakt z autoryzowanym serwisem – STIGO. Warto podkreślić, że najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi, a urządzenia należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.