Uchwyt zrobotyzowanego palnika nr 228806

Uchwyt zrobotyzowanego palnika nr 228806