Elektroda palnika plazmowego Duramax™ Hyamp.

Elektroda palnika plazmowego Duramax™ Hyamp.